Opći uvjeti prodaje

 1. Općenito

Ovi uvjeti prodaje vrijede za sve isporuke i djelovanja KONČAR-MES d.d., u daljnjem tekstu Prodavatelja, ukoliko ne postoji posebni pismeni prodajni Ugovor ili posebno dogovoreni uvjeti za pojedinačne poslove potvrđeni od Prodavatelja i Kupca (pismo, fax, elektronička pošta).

 

 1. Ponude

2.1. Ponuda Prodavatelja

Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu. Sve ponude i njihovi uvjeti vrijede 30 dana od dana izrade, osim ako ponudom nije drugačije definirano. Sve ponude i dokumenti koje je Prodavatelj priložio ponudama (npr. skice, slike, sheme, podaci o težini i raspoloživosti) su informativne prirode i Prodavatelja ne obvezuju, osim u slučaju da Prodavatelj u pisanom obliku obavijesti kupca da je priložena dokumentacija obvezujuća.

Nad dokumentacijom koja je obuhvaćena prethodnim odlomkom Prodavatelj zadržava vlasničko i autorsko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kopirati, umnažati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.

2.2. Prihvat ponude (ugovor ili narudžba kupca)

Kupac prihvaća ponudu Narudžbom u pisanom obliku (e-mail, fax, pošta). Narudžba mora sadržavati: točan naziv preuzimatelja i platitelja robe, porezni broj, nazive i količine tražene robe, traženi rok isporuke, način otpreme, način plaćanja.

Narudžba se smatra važećom kad ju Prodavatelj pismeno potvrdi i obvezujuća je za obje strane. Svi daljnji dogovori (telefonski, telefaxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih Prodavatelj pismeno potvrdi.

Ukoliko Kupac jednostrano odustane od Narudžbe nakon što ju je Prodavatelj pismeno potvrdio, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetnu Narudžbu (npr. izrada dokumentacije, pripremu proizvodnje, troškovi specijalnih materijala i komponenti…)

Kupac mora svoje prigovore na Potvrdu dostaviti Prodavatelju u roku od 3 dana od slanja Potvrde. Ako Kupac u tom roku u pismenom obliku ne zatraži promjene ili ne povuče Narudžbu, Prodavatelj će smatrati da je Kupac u cijelosti prihvatio uvjete iz Potvrde.

2.3. Cijene se formiraju  na temelju važećih kalkulativnih faktora u skladu s ponudama i potvrdom narudžbe, a podrazumijevaju paritet Ex Works, Zagreb, prema Incoterms 2010.

2.4. Rok isporuke

Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je Prodavatelj poslao kupcu pismeno Potvrdu i ako su ispunjeni uvjeti:

 • da je Kupac prethodno ispunio sve svoje prethodno ugovorene obveze
 • da su usuglašeni svi tehnički detalji oko ponude
 • da je u cijelosti uplaćen avans, ako je dogovoren

Prodavatelj je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu pripremljena za otpremu. Djelomična ili prijevremena isporuka su osnovane. Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju “više sile“ ili nepredvidivih poteškoća. Viša sila znači događaj koji je izvan kontrole Prodavatelja. Prodavatelj je dužan o svim produljenjima roka isporuke pisanim putem obavijestiti kupca.

Produljenje roka isporuke ne može ni u kom slučaju dovesti do otkazivanja narudžbe, te Kupac ne može tražiti bilo kakvo obeštećenje uzrokovano produljenjem rokova isporuke.

2.5. Otprema i transport robe

Prodavatelj prodaje robu standardno zapakiranu za cestovni transport i natovarenu na transportno sredstvo. Vrstu i količinu robe potvrđuju zajedno Kupac i zastupnik Prodavatelja. Rizik od oštećenja ili uništenja robe prelazi s Prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja robe.

Smatra se da je isporuka izvršena kada je proizvod preuzet od strane kupca ili njegovog prijevoznika sa skladišta Prodavatelja, te nakon isporuke sve rizike vezane uz prodani proizvod snosi Kupac.

Ukoliko Kupac dobije obavijest o gotovosti robe, a ne organizira transport u razumnom roku, Prodavatelj ima pravo zaračunati troškove ležarine na vlastitom skladištu.

 

 1. Naplata

Prodavatelj standardno podrazumijeva naplatu prema predračunu ako nije ugovorom drugačije određeno. Strane su suglasne da dužničko vjerovnički  odnos nastaje s danom preuzimanja ugovorene robe, a Prodavatelj se obvezuje u roku od 3 dana od dana otpreme kupcu poslati račun.

Kupac vrši plaćanje  doznakom na račun KONČAR-MES d.d. Kao dan ispunjenja obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun Prodavatelja.

U slučaju neplaćanja isporučene robe Prodavatelj će poslati opomene za neizvršena plaćanja. Ako Kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja, Prodavatelj može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od kupca povrat robe. Prodavatelj zadržava pravo da u slučaju iz prethodnog stavka odbije daljnje kupčeve narudžbe, čak i ako ih je već potvrdio, kao i zaustaviti proizvodnju i isporuku proizvoda do naplate dospjelih obveza.

Eventualni prigovor vezan uz isporučeni proizvod ne oslobađa Kupca od obveze plaćanja u dogovorenom roku.

 

 1. Prigovori i jamstva

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema oštećenja. Kupac je dužan pri preuzimanju robu pregledati. Ukoliko uoči kakav nedostatak Kupac mora takvom nedostatku prigovoriti u roku od 8 dana od preuzimanja. Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati i prijevoznik. Prodavatelj odgovara za skrivene nedostatke koje se pokažu do 12 mjeseci od otpreme robe, osim ako nije drugačije dogovoreno i dokumentirano u pisanom obliku te će prihvatiti prigovor nedostataka ako je Kupac Prodavatelja o tome izvijestio s podacima pločice i slikom.

Kupac mora robu zadržati do odluke o rješenju prigovora, u protivnom odgovara za nastalu štetu i troškove. Prodavatelj nije odgovoran za greške nastale zbog ugrađenih komponenti u proizvod  koje je Kupac dostavio na ugradnju.

Ako je zahtjev iz naslova prigovora zbog nedostatka osnovan, Prodavatelj će sporan proizvod popraviti ili zamijeniti u najkraćem mogućem roku na paritetu kako je reklamirani proizvod prvotno isporučen. Prodavatelj ne prihvaća nikakve dodatne troškove niti eventualne štete nastale na bilo koji način vezane uz proizvod s greškom, osim obveze da zamijeni ili popravi reklamirani proizvod na opisani način. Štoviše, sve garancije postaju nevažeće ako je Kupac sam vršio popravke ili promjene bez dobivanja prethodne pismene autorizacije Prodavatelja ili je oprema upotrebljavana na neispravan način.

Budući da su podaci iz kataloga, uputa i ostalih tiskanih materijala informativne prirode, ne mogu biti osnova za prigovor.

 

 1. Odgovornost za informacije Kupaca

Prodavateljevi kupci mogu davati daljnjem kupcu usmena i pismena tehnička objašnjenja glede uporabe proizvoda ili naprave po svojoj najboljoj stručnosti, koji Prodavatelja ni po čemu ne obvezuju.

Isključeni su svi kupčevi eventualni zahtjevi prema Prodavatelju također i odštetni, za koje se ustanovi da proizlaze iz pogrešnih informacija Kupaca ili podataka u katalozima, prospektima i ostalim marketinškim materijalima.

 

 1. Pravo na odustajanje od ugovora ili narudžbe

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije

 • ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaju koji nisu ovisni o Prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmijenjenih okolnosti,
 • ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke

Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji Prodavatelj ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje mora Prodavatelj dostaviti kupcu u pisanom obliku. Ako Prodavatelj odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, Kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

 

 1. Završne odredbe

Strane će pokušati riješiti sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za rješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

KONČAR-MES d.d. 03/2014.

Pošaljite upit

  Klikom na gumb, suglasni ste s Pravilima privatnosti stranice koncar-mes.hr